Regulamin „Szczęśliwego numerka”

 1.  „Szczęśliwy numerek” (obowiązujący w całej szkole) jest losowany przez przypadkowo wybranego ucznia przed pierwszą godziną lekcyjną w obecności nauczyciela dyżurującego w szatni – numerek nie może powtórzyć się w ciągu jednego miesiąca (kartka z wylosowanym numerkiem nie jest z powrotem wkładana do pudełka z numerkami).
 2. Wynik losowania jest prezentowany każdego dnia przed pierwszą godziną lekcyjną na tablicy ogłoszeń SU oraz w Pokoju Nauczycielskim. Brak tej informacji o wyznaczonej porze oznacza rezygnację ze „Szczęśliwego numerka” tego dnia.
 3. Wylosowany uczeń ma obowiązek odebrania, od Pań z obsługi, Identyfikatora z napisem „Szczęśliwy numerek”, na którym znajduje się symbol danej klasy. Identyfikator należy zwrócić po zakończonych zajęciach do Pań przy szatni.
 4.  Uczeń, który nie będzie miał przypiętego na lekcji w widocznym miejscu Identyfikatora „Szczęśliwy numerek”, traci ten przywilej (Identyfikator, zgodny ze wzorem zatwierdzonym w szkole, musi być przypięty w momencie wejścia do sali lekcyjnej).
 5. Wylosowany uczeń do końca dnia jest zwolniony z  odpowiedzi ustnych i z niezapowiedzianych kartkówek. Jeżeli uczeń chce, może skorzystać z prawa do odpowiedzi, pisania kartkówki na ocenę, mimo wylosowanego numerka.
 6. „Szczęśliwy numerek” nie zwalnia od:
  • pisania zapowiedzianych lub przełożonych prac klasowych i kartkówek,
  • wykonywania prac domowych,
  • aktywnego udziału w lekcji.
 7. Przywilej „Szczęśliwego numerka” traci uczeń, który nieodpowiednio zachowuje się na lekcjach i na przerwach, przeszkadza innym, nie wypełnia swoich uczniowskich obowiązków (decyduje nauczyciel przedmiotu lub wychowawca). W takiej sytuacji wylosowany uczeń ma obowiązek zwrócić Identyfikator.
 8. Przywilej „Szczęśliwego numerka” nie przysługuje uczniowi, który:
 • z danego przedmiotu ma przewagę ocen niedostatecznych (decyduje nauczyciel przedmiotu);
 • notorycznie spóźnia się i ma (w ciągu ostatniego miesiąca) ponad 30 godzin nieusprawiedliwionych (decyduje wychowawca lub nauczyciel przedmiotu).

 Regulamin obowiązuje od 03.10.2016 do 22.12.2016 r. oraz od 27.02.2017 do 31.05.2017

Zarząd oraz opiekunowie SU, w uzasadnionych przypadkach, zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie